Disney Alex and Ani Bracelet - Mickey Snowflake Icon - Silver