Disney Doll - Snow White and the Seven Dwarfs - Snow White