Disney Plush - Black and White Minnie Mouse Plush Toy -- 7'' H