Disney Plush - Snow White and the Seven Dwarfs - Sleepy - 12"