Disney Plush - Snow White and the Seven Dwarfs - Sneezy - 12"